گروه‌رسانه‌ای آفاق

ترمپ

  • فریادهای یک معترض بر سر ترمپ

    ابراهیم سمیره هنگام سخنرانی رییس جمهور امریکا در ویرجینیا به سیاست های نژادپرستانه دونالد ترمپ ضد رنگین پوستان اعتراض کرد.