گروه‌رسانه‌ای آفاق

بخش : تصویر, عکس نوشته -+

زمان انتشار : یکشنبه, 9 ژوئن , 2019

پسرک دستفروش

پسرک دستفروش

زن در حالی که چیزی می‌خرید نگاه پسرک را بر روی کفش‌هایش حس می‌کند. پسرک گفت : چه کفش های زیبایی داری. زن با لبخندی گفت: اینها را برادرم برایم خریده است. دوست داشتی جای من می‌بودی؟

پسرک بی درنگ گفت : نـــــه! دوست داشتم جای برادرت می‌بودم و من هم برای خواهرم کفش می‌خریدم.

به اشتراک گذاری